Spring til indhold

Klingbjerg

Vedtægter gældende fra den 28 maj 2021

Landsbylauget er stiftet i 2004, der er 400- året for Klingbjergs grundlæggelse.

§1 Landsbylaugets navn er “Klingbjerg Landsbylaug”
Landsbylauget omfatter det geografiske område, der er afgrænset af: se kortet for oven eller
se klik her:
Landsbylaugets hjemsted er identisk med den valgte formands adresse.

§2 Landsbylauget er politisk uafhængigt

§3 Formål
– Landsbylaugets formål er at arbejde for fremme af lokale interesser og initiativer, som gavner og støtter landsbylaugets beboere og område samt styrker sammenholdet i Klingbjerg.
– Landsbylauget er områdets talerør i Landdistriktsudvalget samt øvrige kommunale organer.
– Landsbylauget koordinerer relevant information til områdets beboere fra Landdistriktudvalget og øvrige
kommunale organer.

§ 4 Kontingent
Der er ikke noget kontingent for beboerne i Klingbjerg. Landsbylauget modtager driftstilskud fra Sønderborg kommune.

§ 5 Lokalrådet
– Landsbylaugets daglige ledelse varetages af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 medlemmer.
– Der vælges også 2-3 suppleanter, som hjælper med for eksempel: opsætning af juletræ, vedligeholde Klingbjergs hjemmeside med videre.
– Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem
– Bestyrelsen varetager Landsbylaugets tarv udadtil og indadtil: Bestyrelsen er ulønnet, men rimelige udgifter i forbindelse hermed kan refunderes efter bestyrelsens beslutning.
– Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

§ 6 Generalforsamling
– Generalforsamlingen afholdes samtidig med forårsrengøringen i april-maj.
– Indkaldelsen skal ske med 14 dages varsel.
– Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
– Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Formandens beretning
2. Kasserens beretning med regnskab
3. Indkomne forslag
4. Orientering fra landdistriktudvalget
5. Valg
6. Eventuelt
7. Referat fra generalforsamlingen underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne skal hvert år afleveres til Landdistrikudvalget i Sønderborg Kommune og til pengeinstituttet Arbejdernes Landsbank (AL)

§ 7 Nedlæggelse af landsbylauget
– Nedlægges hvis det vedtages på generalforsamlingen med 2/3 dels flertal eller hvis der ikke kan etableres en bestyrelse (ingen vil vælges til bestyrelsen).
– Indestående i landsbylaugets pengeinstitut tilbageføres til Sønderborg Kommune.

§ 8 Økonomi
– Klingbjerg Landsbylaug har et kontonummer i et pengeinstitut, hvor indtægter indsættes.
– Det er kun kassereren, der kan hæve fra denne konto.
– Når der indvælges nye medlemmer i bestyrelse skal kopi af mødereferatet fra generalforsamlingen hvert år med underskrifter af bestyrelsen samt kopi af bestyrelsesmedlemmernes kørekort og sundhedskort indleveres til pengeinstituttet for at en eventuel ny kasserer kan få udleveret et kontokort, og hvis kasseren ikke udskiftes, beholder kasseren kontokortet. Grundet loven om “hvidvask”, er den lidt omstændige procedure nødvendig, for at kasseren kan hæve penge i pengeinstituttet.

§ 9 Ændring af vedtægterne
– Hvis vedtægterne ændres skal kopi af de nye vedtægter med underskrifter af bestyrelsen samt kopi af bestyrelsesmedlemmernes kørekort og sundhedskort indleveres til pengeinstituttet.

§ 10 Ikrafttræden

– Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. maj. 2021

– Underskrevet af bestyrelsen og afleveret til Arbejdernes Landsbank

– Underskrevet af:

Formand: Sanne Riggelsen

28. maj. 2021

 

 

Kasserer: Inga Jornil

28. maj. 2021

 

 

Bestyrelsesmedlem: Dennis Pedersen

28. maj. 2021